განცხადება

Tiflis Büyükelçiliği 05.10.2012
          

         4 oqtomberi 2012

 

 

TurqeTis respublikis

sagareo saqmeTa saministros spikeris pasuxi erT-erT kiTxvaze

 

migvaCnia, rom 1 oqtombers saqarTveloSi Catarebuli saparlamento arCevnebi mniSvnelovani nabijia moZme da megobari saqarTvelos demokratiis TvalsazrisiT. aRsaniSnavia, rom qarTvelma xalxma, Tavisuflad gamoiyena ra TavianTi   demokratiuli uflebebi, politikuri simwifis TvalsazrisiT mniSvnelovani mesiji gaugzavna mTel regionsa da msoflios.

 

moxaruli varT, rom qveynis yvela politikurma jgufma gamoxata pativiscema  arCevnebis Sedegebisadmi.

 

eWvi ar gvepareba, rom prezidenti saakaSvili,  arCevnebSi gamarjvebuli `qarTuli ocnebis~ koaliciis lideri batoni biZina  ivaniSvili da saqarTvelos axali parlamenti gaaerTianeben TavianT Zalebs da ar daiSureben Zalisxmevas demokratiisa da ekonomikis kidev ufro ganviTarebis mizniT.

 

Cveni qveynis survilia, rom  momavalSi kidev ufro gaRrmavdes Cvens mezobel saqarTvelosTan arsebuli araCveulebrivi TanamSromloba.

 

 

                                                                                                                                    

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi Vatandaş Kabul Saatleri: 09:30 - 13:00
1.1.2017 2.1.2017 Yılbaşı
3.1.2017 Anneler Günü
7.1.2017 Noel
19.1.2017 Vaftiz Günü
8.3.2017 Uluslararası Kadınlar Günü
9.4.2017 Şehitleri Anma Günü
14.4.2017 17.4.2017 Paskalya Bayramı
9.5.2017 Zafer Bayramı
12.5.2017 Aziz Andrea Yortusu
26.5.2017 Milli Gün
25.6.2017 Ramazan Bayramı
28.8.2017 Meryem Ana Günü
1.9.2017 Kurban Bayramı
14.10.2017 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2017 Aziz Giorgi Yortusu