განცხადება

Tiflis Büyükelçiliği 05.10.2012
          

         4 oqtomberi 2012

 

 

TurqeTis respublikis

sagareo saqmeTa saministros spikeris pasuxi erT-erT kiTxvaze

 

migvaCnia, rom 1 oqtombers saqarTveloSi Catarebuli saparlamento arCevnebi mniSvnelovani nabijia moZme da megobari saqarTvelos demokratiis TvalsazrisiT. aRsaniSnavia, rom qarTvelma xalxma, Tavisuflad gamoiyena ra TavianTi   demokratiuli uflebebi, politikuri simwifis TvalsazrisiT mniSvnelovani mesiji gaugzavna mTel regionsa da msoflios.

 

moxaruli varT, rom qveynis yvela politikurma jgufma gamoxata pativiscema  arCevnebis Sedegebisadmi.

 

eWvi ar gvepareba, rom prezidenti saakaSvili,  arCevnebSi gamarjvebuli `qarTuli ocnebis~ koaliciis lideri batoni biZina  ivaniSvili da saqarTvelos axali parlamenti gaaerTianeben TavianT Zalebs da ar daiSureben Zalisxmevas demokratiisa da ekonomikis kidev ufro ganviTarebis mizniT.

 

Cveni qveynis survilia, rom  momavalSi kidev ufro gaRrmavdes Cvens mezobel saqarTvelosTan arsebuli araCveulebrivi TanamSromloba.

 

 

                                                                                                                                    

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi Vatandaş Kabul Saatleri: 09:30 - 13:00
1.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı
7.1.2020 7.1.2020 Noel
19.1.2020 19.1.2020 Vaftiz Günü
3.3.2020 3.3.2020 Anneler Günü
8.3.2020 8.3.2020 Uluslararası Kadınlar Günü
9.4.2020 9.4.2020 Şehitleri Anma Günü (GE)
17.4.2020 20.4.2020 Paskalya Bayramı
9.5.2020 9.5.2020 Zafer Bayramı
12.5.2020 12.5.2020 Aziz Andrea Yortusu
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
26.5.2020 26.5.2020 Milli Gün
28.8.2020 28.8.2020 Meryem Ana Günü
14.10.2020 14.10.2020 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2020 23.11.2020 Aziz Giorgi Yortusu