Türkiye Cumhuriyeti

Tiflis Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Çalışma İzinleri , 25.04.2012


Bilindiği üzere; yabancıların Türkiye’deki çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar 06.09.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, yabancılara verilecek çalışma izin belgeleri 492 sayılı Harçlar Kanunu (6 sayılı tarife IV no.lu Bölüm) gereğince harca tabidir. Yurtiçinden yapılan çalışma izni ve süre uzatım başvurularında izin belgesi düzenlenmeden önce harç yatırılması gerekmektedir. Yurtdışından dış temsilciliklerimiz kanalıyla yapılan başvurularda çalışma izin harçları çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize yatırılmaktadır. Harç tutarlarına ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

Sosyal güvenlik mevzuatımız gereğince ülkemizde çalışma izni verilmiş bulunan yabancılar için ilgili işverenliklerce ek listede belirtilen ücret düzeyleri üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta primi yatırılması gerekmektedir. Ülkemizde sosyal güvenlik primi ödenen yabancıların sağlık ve sosyal güvenlik yardımlarından faydalanma hakları bulunmaktadır. Türkiye’nin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu ülke vatandaşları için çalışma izin döneminde primlerinin kendi ülkelerinde ödendiğini kanıtlamaları halinde Sözleşme’de öngörülen sürelerle sınırlı olmak üzere SGK’ya prim ödenmesi yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13(üncü maddesi uyarınca belirlenen değerlendirme kriterlerinin 5’inci maddesinde; yabancılara yapacakları görev ve meslekleriyle bağdaşır seviyede ücret ödenmesi zorunluluğu getirilmiş olup, bu kapsamda çeşitli görev ve meslekler için asgari ücretin katlarıyla bağlantılı olmak üzere belirlenen ücret alt sınırları ekte sunulmuştur.

Yukarıda belirtilen mevzuat ve uygulamalar sadece Gürcistan vatandaşlarına mahsus olmayıp, tüm ülke vatandaşlarına yönelik genel uygulamalardır.

Saygılarımızla.

Tiflis Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar :

- Çalışma İzni